KYA Yayınlarına Devam Ediyor

01 Aralık 2020


KYA, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin artışına katkı sağlamak üzere çalışmalar yayınlamaya devam ediyor. Bu doğrultuda ikisi rapor ve ikisi kitap olmak üzere dört yeni çalışma yayınlanmıştır. Bunlardan ilki olan "STK'larda Kurum Kültürü ve Ücretli Çalışanların İş Tatmini" başlıklı raporda sivil toplum kuruluşlarında var olan kurum kültür türleri ve buralarda ücretli çalışanların iş tatmin durumları incelenmiştir. Nicel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği araştırma neticesinde 216 STK çalışanından veri alınmış ve gerekli çalışmalardan sonra elde edilen bu veriler rapora dönüştürülmüştür. Çalışma Nihat Erdoğmuş'un başkanlığında, Ömer Faruk Aydemir, Züleyha Sayın ve H. Merve Bircan'ın dahil olduğu KYA ekibi tarafından yürütülmüştür. 

Diğer bir çalışma ise "Genç Gönüllülerin Motivasyonu: STK'larda Devamlılığı Sağlayan Faktörler" isimli rapordur. KYA, gönüllülüğü ve özellikle genç gönüllüleri daha iyi anlamak maksadıyla bu çalışmayı gerçekleştirmiştir. Nitel yöntemlerinin uygulandığı bu araştırmanın amacı, sivil toplum kuruluşlarında görev alan gençlerin, STK’larda gönüllü olarak çalışmasında devamlılığı (sürekliliği) sağlayan motivasyon faktörlerinin ortaya konulmasıdır. Araştırma kapsamında kariyerlerinin başlangıç aşamasında bulunan, farklı STK'larda görev alan 25 genç gönüllü ile mülakatlar yapılmıştır. Bu verilerin analiz edilmesinin ardından çalışmalar rapor haline getirilmiştir. Çalışma Nihat Erdoğmuş'un başkanlığında, H. Merve Bircan, Züleyha Sayın ve Ömer Faruk Aydemir'in dahil olduğu KYA ekibi tarafından yürütülmüştür.

Raporların yanı sıra yayınlanan kitaplardan ilki İLKE Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş tarafından kaleme alınan "Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllü ve Profesyonel Çalışma" başlıklı kitaptır. Bu çalışmanın amacı; STK’larda gönüllü ve profesyonel istihdamının dünyada ve Türkiye’de mevcut durumunu ortaya koymak ve geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada öncelikle ilk bölümlerde bu alanda bilimsel çalışma yapılmak istenildiğinde temel sorunların başında gelen STK’ların tanımı, sınıflandırılması ve veri toplama konuları ele alınmaktadır. Daha sonraki bölümlerde dünyada ve Türkiye’de STK’ların genel ve istihdam bakımından görünümü verilerle ortaya konulmaktadır. İlerleyen bölümlerde STK’ların istihdamı geliştirmeleri için gerekli kurumsal altyapıları üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın son bölümlerinde, STK’larda profesyonel ve gönüllülerin yönetimi ve istihdamına yönelik sistem, model, yöntem ve uygulamalar verilmektedir. Son çalışma ise "Kurumsal Yönetim El Kitabı"dır. Kurumsal Gelişim Eğitim Programı neticesinde meydana gelen ihtiyaçlara binaen yayınlanan kitapta STK'lara ve STK'ların yönetimine ilişkin 12 ayrı konu hakkında,  12 uzman tarafından bölümler kaleme alınmıştır.