STK Konuşmaları 3 | STK’larda Eğitim İhtiyacı Analizi

19 Kasım 2017

Kurumsal Yönetim Akademisinin (KYA) yürüttüğü faaliyetlerden birisi de STK konuşmaları dizisidir. STK Konuşmalarında, STK’ların gündemini oluşturan ve etkileyen olaylar ve bu alandaki yeni gelişmeleri paylaşılmaktadır.

STK Konuşmalarının birincisi “STK’larda İtibar Yönetimi”, ikincisi ise “STK’larda Burs Uygulamaları” başlığında gerçekleştirildi. STK Konuşmalarının üçüncüsünde “STK’larda Eğitim İhtiyacı Analizi” ele alındı. Etkinliğin amacı sivil toplum alanındaki gelişmeler ve ihtiyaçlardan hareketle STK’ların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve STK’ların 2018 yılı “eğitim planları” hazırlık çalışmalarına katkı vermektir. Bu amaçla düzenlenen etkinlik 18 Kasım’da İLKE Derneği binasında gerçekleşti. Programa STK’ların insan kaynakları ve eğitimden sorumlu temsilcileri katıldı.

Program Kurumsal Yönetim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş’un “STK’larda eğitim ihtiyacı analizi” sunumu ile başladı. Erdoğmuş sunumunda eğitim programlarının “eğitim ihtiyacı analizi”, “eğitim programının planlanması” ve “eğitim etkinliğinin ölçülmesi” aşamalarından oluştuğunu belirtti. Erdoğmuş, eğitim programları öncesi eğitim ihtiyaçlarının doğru belirlenmesi üzerinde durarak iki konunun önemini vurguladı. “Eğitim ihtiyacı analizi, öncelikle çalışanların performans ve verimliliğini artırmak için gereken eğitimlerin belirlenmesi için yapılır. Bu süreçte ikinci önemli konu ise çalışanların performans ve verimliliğinin artırılmasında kurumların yapması gereken düzenleme ve iyileştirilmelerin belirlenmesidir. Yani eğitim ihtiyacı analizinde kurumdan kaynaklanan eksiklikler ve kısıtlar ile kişilerden kaynaklanan eksiklikler ayrıştırılır. Eğitim ihtiyacı analizi ile, performans ve verimlilik artışı için sadece çalışanların hangi eğitimleri alması gerektiğinin belirlenmesi yetmez; aynı zamanda kurumların yapması gereken iyileştirmelerin belirlenmesi de gerekir. Çünkü, eğitimin başarısında kişilerin gelişimi kadar çalışma ortamının da alınan eğitimi uygulamaya hazır hale getirilmesi önemli” dedi.
Erdoğmuş, eğitim ihtiyacı ile ilişkili olarak, öğrenilen bilginin iş yerinde pratiğe aktarılmasında, eğitimde öğrenilen bilgi ve becerinin uygulanması için ortam hazırlanması ve destek verilmesinin önemli olduğunun altını çizdi. Kişilerin eğitim sonrası kurum içinde uygulama ortamı ve desteği görememesi durumunda eğitimin beklenen yararı sağlamadığı, hatta kişileri kurumdan soğutucu etki bile oluşturabileceğini vurguladı.

Erdoğmuş, kurumlarda eğitime verilen önem ve ciddiyetin göstergesi olarak şu hususun altını çizdi: Yıllık eğitim planı hazırlanması, yıl/dönem başlamadan faaliyet takvimine alınması, az veya çok miktarına bakmadan mutlaka gerçekçi bir bütçe oluşturulması ve yıl içinde de izlenmesi gerekir. Önemli olan önemli belgelerde yer alır ve önemli kaynak ona ayrılır. Aksi halde hergün ve her toplantıda eğitimin öneminden bahsetmek eğitime çok önem verildiği anlamına gelmez, hatta çok bahsedip yapmamak değersizleştirir.

Erdoğmuş, eğitim ihtiyacı analizi sürecinde eğitim planları için de veri toplandığını ifade ederek, özellikle eğitim ihtiyacının “bilgi”, “beceri” ve “istek/motivasyon” bakımından ne tür bir ihtiyaç olduğunun belirlenmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi. İhtiyaç türüne göre eğitimin amacı, eğitim süresi ve eğitim yönteminin belirlenmesi gerektiğini vurguladı.
Erdoğmuş, başarılı bir eğitim için eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinden sonra, ihtiyaçların tüm kurum çalışanları, yöneticiler, profesyonel çalışanlar ve gönüllüler gibi katılımcı gruplarına göre sınıflandırılması ve aşağıdaki başlıkları dikkate alarak bir eğitim planı oluşturulması gerektiğini belirtti. Bu konular:
 Konular
 Katılımcılar
 Yer
 Zaman
 Süre
 Yöntem
 İlkeler
 Araç-gereç
 Bütçe
Erdoğmuş, eğitim ihtiyacı analizine dayanılarak dönem başı yıllık eğitim planı hazırlandıktan sonra, yıl veya dönem içinde eğitimin uygulanması ve etkinliğinin ölçülmesi ile sürecin devam etmesi gereğini vurguladı.

Daha sonra STK’ların insan kaynakları ve eğitim faaliyetlerinden sorumlu temsilcileri ile STK’ların ne tür eğitim ihtiyaçları olduğu tartışmaya açıldı. Yapılan değerlendirme, görüş ve öneriler kapsamında aşağıdaki eğitim konuları öne çıktı:
• Kurumsal İletişim
• İnternet Teknolojileri
• Planlama becerisi
• Eğiticilerin eğitimi
• Kurum kültürünün paylaşımı
• İnsan kaynakları yönetimi
• Mali kaynak geliştirme
• Kaynakları etkin ve verimli kullanma
• Kurum içi iletişim
• Veri Güvenliği (Sistem ve kişisel verilerin korunması)
• Kurum içi bilgi yönetimi
• Gönüllü yönetimi
• Gençlerle ilişki ve iletişim

Program sonunda STK’ların ortak eğitim ihtiyaçları konusunda KYA’nın eğitimler düzenlemesi, ancak kurumların kendi ihtiyaçlarını da belirlemeleri ve buna gore eğitim planlarının oluşturulması üzerinde duruldu.