Türkiye'nin Gençleri Raporu Yayımlandı

28 Mayıs 2020

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Covid-19'un gençlerin üzerindeki etkisini ele aldığı bir araştırma yaptı ve bunu rapora dönüştürdü.

Covid-19'un Türkiye'deki gençlerin psiko-sosyal ve ekonomik durumlarına etkisinin incelendiği araştırmada sonuçları rapor haline getirilerek yayımlandı. Araştırma 30 büyükşehirde yaşayan 13-30 yaş arası yaklaşık 2400 genç ile yapılmış. 


Araştırmaya kısaca bakılacak olursa şu sonuçlar ön plana çıkmaktadır:


  • Araştırma neticesinde gençlerin önemli kısmının geleceğe dair kaygı taşıdığı görüldü. Bu kaygı içerisinde ekonomik vaziyet en önde gelmektedir. Yine bu süreçte çalışan öğrencilerin hemen hemen yarısı işlerini kaybetmiş gözüküyor.


  • Gençler ekonomik olarak karar alıcılara olumlu bir puan vermemektedir. Ancak bu durum sağlık politikalarında tam terstir. Gençler karar alıcıların sağlık konusundaki yaklaşımlarından önemli oranda memnun olduğu okunmaktadır.


  • Araştırmanın sorguladığı bir diğer konu ise gençlerin sivil toplum kuruluşları ile olan ilişkisidir. Araştırma katılımcısı gençlerin sadece küçük bir kısmının STK'larda gönüllü yahut üyelik bağlarının olduğu sonucuna ulaşılmış. STK'lar ile normalde ilişkisi olan gençlerin de yarısına yakınının bu süreçte ilişkisinin devam etmediği görülmüştür.


Covid-19 sürecinin gençler üzerindeki etkilerine odaklanan araştırma bugün ve yarın gençlerin düşüncelerini anlamak açısından önemlidir. Gençlerin gelecekten kaygılı oldukları bu kaygının içerisinde de önemli oranda ekonomik vaziyetin yer aldığı anlaşılmaktadır. Sağlık açısından büyük bir endişe olmadığı karar alıcılara karşın güven olduğu anlaşılmaktadır. Ek olarak STK'larla küçük bir grubun bağının olduğu bu bağında yarıya yakınının pandemi sürecinde kesildiği bu rapordan okunmaktadır. 


Araştırmanın tamamı için: http://tgsp.org.tr/Uploads/Document/TGSP_Covid_19_Saha.pdf